Du är här

13/5 - 2022

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.

Syftet med certifieringen grundar sig i att säkerställa att arbetstagarna har de kunskaper som krävs, detta genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning.

De generella kraven som anges i AFS 2006:4 om att personalen skall ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att upprätthålla en säker drift omfattas inte av Arbetsmiljöverkets översyn. De krav på arbetsgivares dokumentation över praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustning med särskilda risker enligt AFS 2006:4 gäller fortsatt.

Översynen kommer endast att beröra certifieringskraven i AFS 2017:3 varför vi fortsatt anser att det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att arbetstagare innehar rätt utbildning som är dokumenterad.

För redan utfärdade certifieringar som pannoperatör gäller fortfarande kravet på årlig förlängning för att bibehålla giltigheten.

DEKRA kommer att bevaka och samverka i Arbetsmiljöverkets översyn och informera om eventuella förändringar som kan påverka våra kunders verksamhet.

För ytterligare information hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets hemsida;

https://www.av.se/nyheter/2022/reglerna-for-certifiering-av-pannoperatorer-skjuts-fram/

Vid frågor kontakta boileropbase@dekra.com alternativt kontakta vår kundtjänst 010-455 16 00.