Global partner for a safe, secure and sustainable world

Du är här

En koncern med säkerhet i fokus

Säkerheten har varit DEKRAs lagstadgade uppdrag sedan 1925. Det är ett av världens topp 5 ledande provnings- och certifieringsföretag. Med innovativa tjänster bidrar DEKRA till ökad säkerhet på vägen, på jobbet och i hemmet. DEKRA har 8 affärsområden: Vehicle Inspection, Claims & Expertise, Product Testing, Industrial Inspections, Consulting, Audits, Training och Temp Work, och kan där igenom garantera säkerheten och betjäna kunder på alla kontinenter i 60 länder.
 

DEKRA Industrial AB

Vision:
We will be the global partner for a safe, secure and sustainable world

Affärsidé:
Vi erbjuder teknisk kontroll för ökad person- och driftsäkerhet. Med engagemang och nytänkande skapar vi tjänster till bästa värde för varje kund.

Värdeord:
Ansvar för säkerhet och hållbarhet, Kundfokus, Entreprenörsanda, Laganda och Integritet

Kvalitetspolicy:

Varje medarbetare i alla led skall ständigt verka för att,
● samtliga tjänster utförs med rätt kompetens och attityd i enlighet med ställda krav
● uppträda och kommunicera på ett sätt som skapar förtroende och mervärde hos våra kunder
● likvärdighet i genomförda bedömningar uppnås
● agera på signaler från kollegor, kunder och omvärlden som kan förbättra och utveckla vår verksamhet

Genom denna policy avser DEKRA Industrial AB uppnå största möjliga kundnytta.

Policy - Oberoende, Opartiskthet och Sekretess:
Vi på DEKRA utför teknisk kontroll i avsikt att trygga personsäkerhet och egendomsvärden. Det är av yttersta vikt att dessa tjänster utförs med absolut integritet och på ett opartiskt sätt. 
Vi ska genom våra uppdrag och medarbetares agerande upprätthålla och visa omvärlden en hög trovärdighet i sin tredjepartställning. 

Läs policyn i sin helhet här >>

Miljöpolicy: 
Verksamheten skall utgå från en helhetssyn på miljön. Detta innebär att vi ska:
● verka för att ansvarskänsla för miljön finns hos alla medarbetare
● i det dagliga arbetet hushålla med naturresurser och förebygga föroreningar
● verka för att resultatet av vårt arbete leder till en för miljön varaktigt hållbar utveckling
● arbeta mot ständiga förbättringar för vår miljöpåverkan

Vi ska kontinuerligt arbeta för en bättre miljö och följa tillämplig miljölagstiftning som miniminivå. Vi ska alltid visa öppenhet i miljöfrågor och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Arbetsmiljöpolicy:
Vi arbetar med uppdrag från näringsliv och förvaltning i Sverige och utomlands. I detta arbete är medarbetarna den viktigaste resursen. Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser genom att ha en mycket god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Vi ska se till att medarbetarna inte utsätts för hälsorisker i sitt arbete. Detta ska ske bland annat genom systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning och genom överenskommelser med kunder om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras vid arbete i kundens anläggning.

Vi ska följa tillämplig lagstiftning och andra krav som vår verksamhet berörs av och genom att arbeta aktivt och systematiskt med frågor gällande arbetsmiljö ska vi öka arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, sänka eller åtminstone bibehålla den låga sjukfrånvaron och se till att olyckor undviks. Därigenom ska vi kontinuerligt förbättra kvaliteten på både vår arbetsmiljö och våra tjänster och vara engagerade, professionella och tillgängliga för våra kunder.

Certifikat:

DEKRA Certifikat - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 >>

DEKRA Certifikat - Achilles TransQ kvalificering >>

DEKRA Certifikat - Achilles JQS-certifikat >>