Tryck

Du är här

Våra tryckutbildningar hittar du här:

Pannoperatörsutbildning - förberedelse för certifiering, Kategori 1 - 4

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gäller fr o m 1 december 2020 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 och fr o m 1 december 2022 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4. Certifiering ska utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det finns inget krav på utbildning, men operatören ska ha den kompetens som krävs, både teoretiskt och praktiskt för att hantera drift och underhåll av aktuell typ av panna på ett effektivt och säkert sätt.

Denna utbildning omfattar kompetenskraven med syfte på personcertifiering av pannoperatör för samtliga ovan kategorier av pannor.

Antal dagar: 2 dagar
Pris: 10 900 kronor exkl. moms
Kommande utbildningstillfällen släpps efter sommaren. 

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Grundutbildning för pannskötare, mindre pannanläggningar

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper med praktisk koppling till drift, skötsel och övervakning av mindre olje-, gas- eller fastbränsleeldade varmvattenpannanläggningar, med effekt upp till ca 600 kW. Deltagarna ska efter kompletterande praktik i den egna anläggningen kunna verka för säker drift av pannanläggningen och ingå i eventuell jourberedskap. Utbildningen vänder sig till driftpersonal, maskinister, drifttekniker och operatörer som arbetar med, eller ingår i beredskap för, mindre varmvattenpannor uppvärmda med olja, gas, el eller fastbränsle. Utbildningen berör ämnen som fysikaliska grundbegrepp, förbränningsteori, olika anläggningstyper och pannor, säkerhetsutrustning, övervakning av pannanläggningar, fortlöpande tillsyn, praktiskt handhavande samt skadefall. (Denna utbildning går även att få för hetoljeanläggning.)

Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Grundutbildning för pannskötare, större pannanläggningar

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper med praktisk koppling till drift, skötsel och övervakning av ång-, hetvatteneller varmvattenanläggningar. Deltagarna ska, efter kompletterande praktik i den egna anläggningen, kunna verka för säker drift av pannanläggningen och ingå i eventuellt jourarbete. Utbildningen vänder sig till driftpersonal, maskinister, drifttekniker och operatörer som arbetar med pannanläggningar för produktion av ånga, varmeller hetvatten, uppvärmda med olja, gas, el eller fastbränsle. Utbildningen omfattar två dagar och berör ämnen som fysikaliska grundbegrepp, förbränningsteori, olika anläggningstyper och pannor, säkerhetsutrustning, övervakning av pannanläggningar, fortlöpande tillsyn, praktiskt handhavande samt skadefall.

Antal dagar: 2 dagar
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

Grundutbildning i flödesschemagranskning & anläggningssäkerhet

Utbildningen ger grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om när och hur en flödesschemagranskning ska utföras. Deltagarna får utbildning i hur en flödesschemagranskning går till och varför man gör den samt inblick i bakomvarande regelverk och standarder. Vi lär oss att tolka flödesscheman, grundläggande termodynamik, schemasymboler, funktioner på säkerhetsventiler, pumpar, sprängbläck, regler- och reducerventiler. Utbildningen berör även områden så som temperatur-, flöde- och nivåavsäkringar. Standarder som hanteras under utbildningen är SS-EN 12952, SS-EN 12953, SS-EN 764-7 och ISO 4126-9 med flera. Utbildningen berör olika anläggningstyper t.ex. process-, kraft - och värmeanläggningar. Utbildningen syftar till att ge deltagaren större förståelse för hur olika särkerhetssystem bör planeras, dimensioneras och implementeras i ett system och genom detta skapa ökad anläggningssäkerhet.

Antal dagar: 2 dagar 
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Teknisk säker upphandling av trycksatta anordningar

Denna utbildning ger klarhet i hur en upphandling bör gå till, från förfrågan till att kvalitetssäkra den produkt man beställer. I vilka skeden är det av vikt att kommunicera förväntningar och vilka dokument kan säkra detta. Utbildningen går igenom kravspecifikation för en produkt utifrån olika regelverk, offerter, kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen, hur man kommunicerar under tillverkningsskedet samt kontroller innan leverans.

Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Tilllverkning & CE-märkning av tryckbärande anordningar

Sedan 2016 arbetar vi efter EU direktiv 2014/68/EU (PED, AFS 2016:1) när vi tillverkar tryckbärande anordningar och aggregat som ska släppas ut på marknaden i Europa. Vi har tagit fram en utbildning som beskriver hur direktivet är uppbyggt samt hur man bör tolka texterna. Vi går igenom områdena riskanalys, konstruktion med dimensionering, materialval, svetsning, utrustning, oförstörande provning samt kontroll. Härvid läggs stor fokus på de harmoniserade produktstandarder EN 13445 (tryckkärl) och EN 13480 (rörledningar). Vi lär oss hur man på ett kvalitativt men enkelt sätt kan CE-märka sin produkt, samt vilket juridiskt ansvar du har vid upphandlingar. Utöver det så går vi in på kraven i AFS 2017:3 och gränssnittet mellan dessa regelverk. Utbildningen vänder sig till konstruktörer, svetsansvariga och produktionsansvariga hos tillverkare samt projektledare, underhållsansvariga och inspektörer hos brukare av tryckbärande anordningar.

Antal dagar: 2 dagar
Pris: 13 000 kronor exkl. moms
Kommande utbildningstillfällen: Göteborg (2-3 april), Stockholm (9-10 april), Malmö (24-25 april)


Klicka här för info och anmälan >>
 

Gasföreståndare

Sedan 2013 är det krav på utbildning för dem som hanterar tillståndspliktiga gasanläggningar.Utbildningen säkerställer att man kan hantera en gasanläggning på ett säkert sätt d.v.s. vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att förhindra, förebygga och begränsa olyckor. Vi tittar på attanläggningar är uppförda och drivs enligt gällande föreskrifter och tillstånd. Vi lär oss att utföra teknisk kontroll samt skapa anvisningar för drift, underhåll och explosionsskyddsdokument utifrån riskbedömningar.

Antal dagar: 2 dagar
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Installation, reparation, kontroll och ändring

Den 1 december 2017 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” i kraft. I direkt samband med detta så togs även 4 stycken föreskrifter bort: AFS 2005:3, AFS 2005:2, AFS 2002:1 och AFS 2001:4. Vi har tagit fram en utbildning som går igenom hur man ska tolka den nya föreskriften och behandlar de förändringar som införts, och varför.

Pris och omfattning: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

Kontaktperson

Ulrika Ullberg

Tel.
010 455 1002