Du är här

Maskinsäkerhet

Behöver ni hjälp med CE-märkning & Maskinsäkerhet?

Ni vill väl inte ha grus i maskineriet? Ska ni tillverka en maskin, bygga ihop flera maskiner eller delar till en maskinlinje eller importera en maskin från ett land utanför EU, då finns krav på er som tillverkare eller importör. Om ni ändrar på en redan CE-märkt maskin så har maskinsäkerheten påverkats och det krävs minst en riskanalys och riskbedömning.
 

Vad är en maskin?

Det anges i maskindirektivet 2006/42/EG och implementeringen i svensk lag som är AFS 2008:3 men enkelt uttryckt är det allt som rör sig och lite till. Maskinen får dock inte omfattas av något annat direktiv, t.ex. ett fordonsdirektiv.
 

Vad är det då för krav som gäller?

Detta är snårigt då en maskin kan omfattas av en mängd globala, europeiska och nationella krav beroende på vad det är. T.ex. kan det förutom krav på maskinsäkerhet finnas krav på livsmedelshygien, ATEX, tryckkärl, EMC och specifika kundkrav.

Beträffande maskinsäkerheten så gäller maskindirektivet 2006/42/EG som är ett så kallat ”New approach” direktiv som endast ställer upp grundprinciper. Direktivet hänvisar sedan till tekniska standarder som specificerar krav för olika typer av maskiner eller delsystem till maskiner.

Exempel på standarder som vi ofta använder är:

• SS-EN ISO 12100:2010
Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering

• SS-EN ISO 13849-1:2016
Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper

• SS-EN 13155:2021
Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap

Maskindirektivet är för närvarande under utveckling och kommer sannolikt att bli en förordning.
 

Hur kan ni konstatera att maskinen är säker och att det finns all dokumentation som styrker det?

All information som ligger till grund för en CE-märkning skall samlas i det som kallas en teknisk fil. Denna tekniska fil skall finnas tillgänglig för marknadskontrollorgan i 10 år.

I de flesta fall får ni utföra alla kontroller själva men om ni är ovana kan det vara svåröversiktligt och tidsödande så DEKRA hjälper er gärna som en oberoende part med specialister på maskinsäkerhet som vägleder er så att ni uppfyller kraven.
 

Exempel på vad DEKRA kan hjälpa er med

Vid tillverkning av en ny maskin kan vi:

• Gå igenom de grundläggande hälso- och säkerhetskraven
• Leda och stödja vid riskbedömningen av maskinen
• Utbildning inom maskindirektivet, användning av arbetsutrustning och riskbedömningar
• Granska/upprätta bruksanvisningen för maskinen
• Kontrollera och granska att den tekniska dokumentationen uppfyller kraven och att ni har en komplett teknisk fil.

Ska ni köpa en ny maskin, så kan vi bistå med:

• Opartisk rådgivning om vilka krav ni kan och ska ställa på tillverkaren
• Dokumentkontroll av att den maskin som ni ska köpa uppfyller säkerhetskraven i maskindirektivet
• Granskning av maskinen hos tillverkaren under tillverkningen eller innan leverans

Mätningar och bedömningar, vi hjälper er med:

• Statusbedömning av befintliga maskiner i er maskinpark
• Livslängdsbedömning av maskiner
• Mätning/kontroll av buller, vibrationer och utsläpp
• Haveriutredningar
• Provlyft för lyftutrustning och lyftande maskiner
 

Vad resulterar hjälpen från DEKRA i:

Detta bestämmer ni men ofta genomför DEKRA en inspektion som resulterar i en rapport där det framgår vad som är fel och vilken källa vi har för bedömningen. Vi bistår sedan ofta som bollplank för att förklara avvikelserna. En del kunder vill även ha en efterkontroll av att eventuella avvikelser är åtgärdade och att alla krav på produktsäkerhet är uppfyllda.
 

DEKRA som Anmält Organ (NoBo) för särskilt farliga maskiner

DEKRA i Sverige är ackrediterade att utföra EG-typkontroller enligt 2006/42/EG bilaga IX av Fordonslyftar samt Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd överstigande 3 m. Vi kan även hjälpa till med typkontroller av andra särskilt farliga maskiner uppräknade i bilaga IV 2006/42/EG via vår globala organisation. EG-typkontrollen resulterar i ett EG-typkontrollintyg som är giltigt som ett EG-typgodkännande inom hela EU.

Anmälda Organ (Notified Body) är oberoende organisationer med kompetens att bistå och övervaka tillverkarnas arbete med att verifiera att de produkter som sätts ut på marknaden uppfyller de regler som gäller inom EU. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering i enlighet med EU-rättsakter.

Källa: Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Joakim Elvius DEKRA Industrial AB
Kontaktperson

Joakim Elvius

Tel.
Tekniska frågor: 010-455 14 78
Har du frågor om maskinsäkerhet?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.
CAPTCHA
Den här frågan är till för att förhindra spam.
Bild-CAPTCHA
Ange tecknen som visas i bilden.