Du är här

23/3 - 2023

Information om förändrad hantering vid tillverkningskontroll av tryckbärande anordningar enligt PED

Från och med den 17:e april 2023 kommer DEKRA följa krav och tillämpa nya rutiner i enlighet med ackrediteringsstandard EN 17065:2012 vid tillverkningskontroll av tryckbärande anordningar samt aggregat enligt PED, dvs direktiv 2014/68/EU, och som även påverkar tillverkare, dvs. DEKRAs kunder.

Bakgrund:
Ackrediteringsmyndigheten SWEDAC tillämpar sedan den 21:a april 2021 EA:s policydokument EA 2/17 M:2020 gällande vilka standarder som ska tillämpas vid ackreditering i anmälningssyfte mot olika direktiv och dess ingående moduler. EA (European Accreditationär en organisation formellt utsedd av EU-kommissionen för att stärka och utveckla gemensamma standardiserade metoder och regler för ackreditering. I över 20 år har SWEDAC tillämpat EN ISO/IEC 17020:2012 som kravdokument för de anmälda organen i Sverige gällande tillverkningskontroll av tryckbärande anordningar vilken nu ersätts med EN 17065:2012. EN 17065:2012 medför att tillverkningskontroller enligt PED, ur ett ackrediteringsperspektiv, kommer att ses som produktcertifiering.

Moduler som påverkas:
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt direktiv 2014/68/EU som DEKRA är anmält organ för och som berörs av de nya kraven är modul C2, F och G. Modul A2 där 17020:2012 fortsättningsvis gäller som ackrediteringsstandard berörs även den av vissa tilläggskrav från 17065:2012.

Huvudsakliga förändringar:
Ackreditering mot EN 17065:2012 ställer högre krav på oberoende i certifieringsprocessen jmf. med EN 17020:2012 vilket innebär att genomförd tillverkningskontroll behöver granskas av en person ej involverad i själva bedömningen innan ett certifikat – intyg om överensstämmelse, kan utfärdas. Vidare ställer standarden EN 17065:2012 krav på hur certifieringen (certifikatet) får användas samt anger vissa skyldigheter som den som har fått sin produkt certifierad har gentemot det anmälda organet som har certifierat deras produkt.

Ansökan om certifiering samt certifieringsavtal:
Innan en produktcertifiering kan påbörjas behöver en formell ansökan om certifiering signeras av tillverkaren. För att klargöra förutsättningar och skyldigheter som följer vid en certifiering behöver tillverkaren även ingå ett certifieringsavtal med DEKRA i egenskap som certifieringsorgan. Mallar för ansökan samt certifieringsavtal tillhandahålls av DEKRA vid förfrågan.

Publik information gällande certifieringsprocessen:
Publik information kommer inom kort att publiceras på https://dekra-industrial.se som ingående beskriver de nya rutinerna och de olika certifieringsprocesserna närmare. Kontakta gärna DEKRA om ni redan nu vill ta del av denna information eller önskar en genomgång av förändringarna.

Så påverkas Tillverkarna av de nya kraven:
De tekniska kraven i direktivet och de grundläggande säkerhetskraven i direktivets bilaga 1 är oförändrade vilket innebär att utförandet och omfattningen av själva tillverkningskontrollen förblir oförändrade gentemot dagens nivå vid en tillverkningskontroll. Däremot så kommer även den som genomför den oberoende granskningen av genomförd tillverkningskontroll behöva tillgång till den tekniska dokumentationen som legat till grund för aktuell bedömning innan en certifiering kan avslutas och slutligt certifikat utfärdas. En av tillverkaren strukturerad och tydligt sammanställd och lättillgänglig teknisk dokumentation kommer att underlätta denna process.

Den tekniska dokumentationen från tillverkaren som legat till grund för aktuell bedömning kommer att arkiveras av DEKRA i minst 10 år.

Tidpunkt för tillämpning av nya kraven och rutinerna:
Från och med den 17:e april ska de nya rutinerna tillämpas. För projekt där tillverkningskontroll idag pågår och som kommer att avslutas efter den 16:e april, kommer certifikat utfärdas baserat på de nya kraven och rutinerna. Detta gäller även de projekt i modul G där konstruktionskontroll är påbörjad men tillverkningskontroll inte är påbörjad.

 

För mer information, mejla eller ring er kontaktperson på DEKRA.

 


 

Nedan finns informationen i nedladdningsbara PDFr, en svensk version och en engelsk version: 

Förändrad hantering vid tillverkningskontroll av tryckbärande anordningar enligt PED (PDF)

Information on changes in the procedures and handling of verification and examination of PED (PDF)