Du är här

Integritetspolicy för kunder, affärspartners och deras representanter

1. Inledning

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur DEKRA Industrial AB, org. nr 556033-5977 (”vi”, ”vår” och ”oss”), behandlar personuppgifter om våra kunder, affärspartners och deras representanter.

Vi ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Integritetspolicyn i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss, t.ex. på adressen nedan eller via vår e-postadress gdpr.se@dekra.se.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför läsa igenom Integritetspolicyn, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i Integritetspolicyn.

Utöver denna Integritetspolicy kan vissa av våra system, applikationer och processer innehålla sina egna integritetsnotiser som ger ytterligare information om vilka specifika personuppgifter som samlas in och hur de lagras, används och överförs.

 

Kontaktuppgifter

GDPR-ansvarig
DEKRA Industrial AB
Lagergatan 5
415 02 Göteborg, Sverige

 

2. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig själv, din arbetsgivare eller tredje part som vi har en affärsrelation med. Sådana tredje parter är ansvariga för att se till att de har rätt att använda och dela dina uppgifter med andra innan de delar dem med oss. 

I vissa fall inhämtar vi även uppgifter från allmänt tillgängliga register, myndigheter eller institutioner.  

 

3. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara dina personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär bl.a. att vi måste ha stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad rättslig grund, vilket för vår del huvudsakligen innebär någon av följande grunder:

 

Fullgörande av avtal – behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter i ett avtal som undertecknats av dig eller din arbetsgivare.

Fullgörande av rättsliga förpliktelser och utövande av rättigheter – behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga skyldigheter eller utöva rättigheter, t.ex. för att följa domstols- eller myndighetsbeslut och rapporteringskrav.

Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att inte dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre (i så fall får behandlingen inte ske). Det anses generellt vara i vårt berättigade intresse att sköta den dagliga verksamheten, t.ex. att hantera kundrelationer samt att kunna vidareutveckla de produkter och tjänster vi erbjuder. Om du vill få mer information om en specifik intresseavvägning som vi grundar vår behandling på, kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som angetts ovan.

 

Samtycke – i undantagsfall kan vi komma att be om ditt uttryckliga samtycke till behandling av vissa personuppgifter. Sådant samtycke är ditt val och är helt frivilligt.

 

Nedan redogör vi närmare för de kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilka rättsliga grunder som vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på. Det är inte säkert att vi kommer behandla samtliga uppgifter om dig som anges nedan, utan det beror t.ex. på om du själv som privatperson är kund hos oss eller om det är din arbetsgivare.

 


 

Kategorier av
personuppgifter
Rättslig grund för
behandling
Ändamål med behandling
 • Kontaktuppgifter (såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt önskemål om kontaktväg)
   

 • Organisatorisk information (såsom företagsnamn, befattning, arbetsplats och land)
   
 • IT-relaterad information (såsom inloggningsuppgifter, lösenord samt data och loggning av din användning av våra IT-tjänster och applikationer)
   

 • Ekonomisk data (t.ex. kredit- eller betalningsinformation och bankkontouppgifter).
   
 • Person- eller samordningsnummer
   

 • Avtalsuppgifter (såsom offerter, beställningar, bekräftelser och avtal med oss)
 • Avtalsförpliktelse (tillhandahålla överenskomna produkter och tjänster).

 • Rättslig förpliktelse
   

 • Intresseavvägning (hantering av kundrelationer).  
   
 • Intresseavvägning (hantering av kundrelationer).
   

 • Avtalsförpliktelse (tillhandahålla överenskomna produkter och tjänster)
   

 • Intresseavvägning (hantering av kundanvändaråtkomst, dataskydd och informationssäkerhet i allmänhet).
   

 • Avtalsförpliktelse (sköta överenskomna betalningar).
   
 • Avtalsförpliktelse (Sköta överenskomna betalningar).
   

 • Intresseavvägning (behov av säker identifiering).
   
 • Avtalsförpliktelser (tillhandahålla överenskomna produkter och tjänster).
   

 • Intresseavvägning (hantering av kundrelationer).

 

 • Möjliggöra ett uppdaterat register av kundrepresentanter i vårt CRM-system.
   
 • ​Möjliggöra reklam- och marknadsföringskommunikation (t.ex. tillhandahållande av nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar till evenemang och informationsmaterial).
   
 • Möjliggöra kundundersökningar
   

 • Möjliggöra tillhandahållande av tjänster och produkter (innefattande att informera om tid för besiktning, ge dig tillgång till information om dina besiktningsobjekt etc.)
   
 • Möjliggöra hantering och uppföljning av avtalsförpliktelser och övriga rättsliga förpliktelser.
   

 • Möjliggöra ett uppdaterat register över kundrepresentanter i vårt CRM-system.
   
 • Möjliggöra användningen av våra kundrelaterade IT-tjänster och applikationer.
   

 • Möjliggöra fullgörande av överenskomna tjänster och beställningar.
   
 • Möjliggöra betalning av produkter och tjänster.
   

 • Möjliggöra säker identifiering vid köp på kredit/faktura.
   
 • Möjliggöra kontraktsförvaltning.

 

4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi tar lämpliga och nödvändiga rättsliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter på ett adekvat sätt och har för avsikt att kontinuerligt förbättra åtgärderna i linje med utvecklingen av tillgängliga säkerhetsprodukter och tjänster.

 

5. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi det krävs för att uppfylla de ändamål uppgifterna samlats in för. Perioden avgörs bl.a. med hänsyn till personuppgifterna ifråga, avtalsperioder och förpliktelser, rättsliga rapporteringsskyldigheter och/eller lagring som är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata vår rätt vid eventuella framtida tvister.

 

6. Med vilka delar vi dina personuppgifter

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till personer som behöver sådan åtkomst för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3ovan. Dina personuppgifter kan därmed komma att delas med följande mottagare:

 1. Bolag inom vår koncern: Vi är del av en global koncern med kontor och verksamheter i flera länder. Dina personuppgifter kan komma att överföras och göras tillgänglig för andra bolag inom vår koncern. Om vi delar dina personuppgifter med bolag inom vår koncern kommer vi se till att uppgifterna även fortsättningsvis behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 2. Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter (såsom Skatteverket) när det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, i syfte att fullgöra däri angiven rättslig förpliktelse.

 3. Professionella rådgivare: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra professionella rådgivare i samband med att de utför tjänster för oss. Exempel på sådana rådgivare är försäkringsgivare och advokater.

 4. Våra leverantörer: Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet, t.ex. bolag som arbetar med marknads- och reklamutskick och våra IT-leverantörer. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa leverantörer i samband med att de utför tjänster på uppdrag av oss. När vi använder oss av leverantörer upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal när så erfordras och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

 

7. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (”EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Eftersom en del av våra leverantörer arbetar internationellt kan dina personuppgifter dock komma att överföras till länder utanför EU/EES enligt de avtal vi har med leverantörerna. Vi har i sådana fall en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, t.ex. genom att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om vilka tillförsäkrar att lämpliga åtgärder vidtas för att tillvarata dina rättigheter och friheter.

Via följande länk hittar du information om de länder utanför EU/EES som EU-kommissionen beslutat uppfyller en adekvat skyddsnivå för tillåten överföring av personuppgifter:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv

 

8. Vad som händer om du inte lämnar några personuppgifter till oss

Med undantag för uppgifter som krävs enligt lag är det frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss. Du bör dock känna till att det är nödvändigt för oss att behandla vissa personuppgifter för att kunna kommunicera och interagera med våra kunder och affärspartners inom ramen för vår verksamhet. Om du inte lämnar personuppgifter kan det förhindra oss från att leverera de tjänster och produkter som du eller din arbetsgivare förväntar er och det kan även påverka era möjligheter att utöva rättigheter enligt träffade avtal.

 

9. Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Information om dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem anges nedan.

Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och att det i förekommande fall kan föreligga undantag från rättigheterna. Vi ber dig även observera att vi kan komma att behöva mer information från dig i syfte att bl.a. bekräfta din identitet innan vi går vidare med din begäran om att utöva dina rättigheter.

För att utöva dina rättigheter eller begära mer information om dessa ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post på gdpr.se@dekra.com.

 

9.1 Rätten till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt ytterligare information om den aktuella behandlingen, såsom för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter samt vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till.

 

9.2 Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.
 

9.3 Rätten till radering

Du kan begära att vi utan dröjsmål raderar dina personuppgifter om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats;

 • Vår personuppgiftsbehandling sker med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga;

 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av behandlingen;

 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller

 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 

9.4  Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte;

 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att vi raderar dina personuppgifter och istället begär att vi begränsar användningen av dem; 

 • Vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål de samlades in för, samtidigt som du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; samt

 • Du invänt mot den behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och väntar på kontroll av om din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av att fortsätta med behandlingen.

 

9.5 Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker baserat på vårt eller annans berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.  Det är en absolut rättighet, vilket innebär att om du invänder eller avbryter din prenumeration kommer vi att stoppa all vidare användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

 

9.6 Rätten till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig (eller med stöd av ditt samtycke), har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format. Du har rätt att få uppgifterna i fråga överförda från oss direkt till annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.

Vi ber dig observera att denna rätt till s.k. dataportabilitet inte omfattar sådana uppgifter som behandlas manuellt av oss.

 

9.7 Rätt att återkalla ditt samtycke                      

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

 

10. Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.