Du är här

Information - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Välkommen att certifiera Er hos oss!

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gällde ursprungligen fr o m 1 december 2020 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 men Arbetsmiljöverket har beslutat att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet. Kravet på certifiering för operatörer av pannor i samtliga kategorier (1-4) börjar därför gälla 1 december 2022.

Certifiering ska utföras och certifikat ska utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan.

DEKRA Industrial AB erbjuder certifieringstillfällen via vår hemsida och certifiering på plats hos företag enligt överenskommelse.

 

Kategorier

 

Kategori 1
Ång- och hetvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd samt pannor med effekt över 2000kW som är hetoljepannor eller pannor där ånga överhettas.

Kategori 2
Övervakning av varmvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd.

Kategori 3
Övriga ång- och hetvattenpannor. 

Kategori 4
Övriga varmvattenpannor. 
 
 
Mer info kring kraven och klassificeringar av pannor går att hitta här; AFS 2017:3. Är du osäker på vilken panna som finns på din anläggning kan du kontakta din besiktningsingenjör alternativt ditt närmaste DEKRA-kontor.

 

 

Information om Certifieringen

 

Ansökan

 • Beställaren/Kunden/Pannoperatören anmäler provdeltagaren till ett av DEKRA Industrials certifieringstillfällen (länk finns nedan) alternativt kontaktar något av våra kontor. Det går även bra att skicka mejl till boileropbase@dekra.com alternativt kontakta kontaktpersonen som ni finner längst ner på sidan.
 • Det är av vikt att DEKRA Industrial får vetskap om eventuella särskilda behov vid anmälan.
 • Om anmälan sker via DEKRA Industrials hemsida erhåller provdeltagaren en anmälningsbekräftelse i anslutning till anmälan.
 • DEKRA Industrial förbehåller sig rätten att ställa in certifieringstillfällen vid för lågt provdeltagarantal.
 • Vanligtvis en vecka innan prövningsdatumet erhåller beställaren/kunden/provdeltagaren en uppdragsbekräftelse.

 

Prövning

 • Provdeltagaren ska vara på plats i god tid innan utsatt tid samt kunna identifiera sig med giltigt körkort eller annan giltig ID-handling.
 • Prövningen består av ett skriftligt kunskapstest (prov) där frågorna är uppbyggda per kunskapsmodul enligt tabell i AFS 2017:3 Bilaga 2.
 • Provet består av kryssfrågor där endast ett alternativ är rätt.
 • Skrivtiden är begränsad till 3 timmar.
 • Prövningen övervakas av en Övervakare.
 • AFS 2017:3 tillåts som hjälpmedel på skrivningen och tillhandahålls av DEKRA Industrials Övervakare innan provtillfället. Inga andra hjälpmedel är tillåtna.
 • Elektronisk utrustning såsom mobiltelefoner m m ska stängas av och läggas på anvisad plats.
 • Övervakaren delger inte provdeltagaren något resultat på plats.

 

Certifiering

 • Resultatet delges i efterhand per mail när provet är rättat av Övervakaren samt kontrollerat av en Granskare.
 • För att få godkänt resultat måste provdeltagaren skriva minst 70% rätt på provet i sin helhet samt minst 50% rätt per modul.
 • Vid beslut om certifiering utställs ett certifikat som är personligt.
 • Både resultat och certifikat lämnas ut till provdeltagarens arbetsgivare och/eller till provtillfällets beställare om inget annat är överenskommet med provdeltagaren.

 


 

Information om Certifikatet

 

Giltighet

 • Certifikatet får endast användas inom dess giltighetsområde.
 • Certifikatet är giltigt i 5 år från utfärdandedatum (prövningsdatum) under förutsättning att arbetsgivaren bekräftar att pannoperatören/certifikatinnehavaren under senaste 12-månadersperioden uppfyller kraven enligt AFS 2017:3 6 kap 4-5 §§.
 • Beställare/Kund/Certifikatinnehavare skall ansöka om re-examinering senast 5 år efter utfärdandet av certifikatet. Re-examinering innefattar förnyad prövning.

 

Årlig förlängning

 • Certifikatets giltighet ska valideras årligen. Styrkande dokumentation där det framgår att pannoperatören uppfyller kraven i AFS 2017:3 6 kap 4-5 §§ ska årligen skickas in till DEKRA Industrial - boileropbase@dekra.com - för granskning.
 • När DEKRA Industrial har granskat dokumentationen och fastställt att pannoperatören uppfyller kraven förlängs certifikatets giltighet ytterligare 1 år.
 • Om ingen egen dokumentation (årsrapport) finns för årlig förlängning hittar ni en mall här.

 

Återkallande

 • Om det kommer till DEKRA Industrials kännedom att certifikat används på ett sådant sätt att det inte uppfyller de krav som ligger till grund för certifieringen kan certifikatet dras in. Det kan tex vara om pannoperatören har visat oaktsamhet i samband med en olycka eller tillbud med en övervakad panna eller på annat sätt visat sig olämplig för arbetet.
 • En annan anledning till återkallande av certifikat kan vara om certifikatet har ställts ut på felaktiga grunder, tex om det framkommer att pannoperatören har lämnat oriktiga uppgifter eller fuskat på prövningen.
 • Certifikatet kan även återkallas om certifikatinnehavaren inte har övervakat en panna under det senaste kalenderåret eller om årsrapportering inkommit senare än 3 månader efter sista rapporteringsdatum. Rapporteringsdatum infaller årligen varje 12-månadersperiod från utfärdandedatum (prövningsdatum).
 • Återkallande går till så att certifikatinnehavaren meddelas att certifikatet har upphört att gälla. Vidare tas berörd pannoperatör bort från förteckningen över giltiga certifikat.

 


 

Övrigt

 

Dokument/Länkar

 

Synpunkter

 • Synpunkter på DEKRA Industrials hantering av certifieringsverksamheten görs till - boileropbase@dekra.com - eller till växel 010-455 10 00.
 • Synpunkter kanaliseras till Metodansvarig - Personcertifiering Pannoperatörer alternativt Teknikansvarig Tryck.

 


 

Kontaktperson

Joakim Åström

Tel.
010 - 455 1784