Du är här

Information - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Välkommen att certifiera Er hos oss!

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gällde ursprungligen fr o m 1 december 2020 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 och 1 december 2022 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4, men Arbetsmiljöverket har vid två tillfällen beslutat att skjuta fram ikraftträdandet. Kravet på certifiering för operatörer av pannor i samtliga kategorier (1-4) börjar därför gälla 1 december 2025.

Certifiering ska utföras och certifikat ska utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan.

DEKRA Industrial AB erbjuder certifieringstillfällen via vår hemsida och certifiering på plats hos företag enligt överenskommelse.

 

Kategorier

 

Kategori 1: Ång- och hetvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd samt pannor med effekt över 2000kW som är hetoljepannor eller pannor där ånga överhettas. Den som har ett kategori 1 certifikat får övervaka pannor i samtliga kategorier (1-4).


Kategori 2: Övervakning av varmvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd. Den som har ett kategori 2 certifikat får övervaka pannor i kategori 2 och 4 (notera att kategori 3 ej ingår).


Kategori 3: Övriga ång- och hetvattenpannor. Den som har ett kategori 3 certifikat får övervaka pannor i kategori 3 och 4.


Kategori 4: Övriga varmvattenpannor. Den som har ett kategori 4 certifikat får övervaka pannor i kategori 4.

 

Mer info kring kraven och klassificeringar av pannor går att hitta här; AFS 2017:3. Är du osäker på vilken panna som finns på din anläggning kan du kontakta din besiktningsingenjör alternativt ditt närmaste DEKRA-kontor.


 

 

Information om Certifieringen

 

Ansökan

 • Beställaren/Kunden/Pannoperatören anmäler provdeltagaren till ett av DEKRA Industrials certifieringstillfällen (länk finns nedan) alternativt kontaktar något av våra kontor. Det går även bra att skicka mejl till boileropbase@dekra.com alternativt kontakta kontaktpersonen som ni finner längst ner på sidan.

 • Det är av vikt att DEKRA Industrial får vetskap om eventuella särskilda behov vid anmälan.

 • Om anmälan sker via DEKRA Industrials hemsida erhåller provdeltagaren en anmälningsbekräftelse i anslutning till anmälan. Har dessutom en e-mailadress angetts till kontaktpersonen/beställaren erhåller även denne en anmälningsbekräftelse.

 • DEKRA Industrial förbehåller sig rätten att ställa in certifieringstillfällen vid för lågt provdeltagarantal.

 • Vanligtvis en vecka innan prövningsdatumet erhåller beställaren/kunden/provdeltagaren en uppdragsbekräftelse.

 

Prövning

 • Provdeltagaren ska vara på plats i god tid innan utsatt tid samt kunna identifiera sig med giltigt körkort eller annan giltig ID-handling.

 • Prövningen består av ett skriftligt kunskapstest (prov) där frågorna är uppbyggda per kunskapsmodul (delområde) enligt tabell i AFS 2017:3 Bilaga 2.

 • Provet består av kryssfrågor där endast ett alternativ är rätt.

 • Skrivtiden är begränsad till 3 timmar.

 • Prövningen övervakas av en Övervakare.

 • AFS 2017:3 tillåts som hjälpmedel på skrivningen och tillhandahålls av DEKRA Industrials Övervakare innan provtillfället. Inga andra hjälpmedel är tillåtna.

 • Elektronisk utrustning såsom mobiltelefoner m m ska stängas av och läggas på anvisad plats.

 • Övervakaren delger inte provdeltagaren något resultat på plats.

 

Certifiering

 • Resultatet delges i efterhand per mail när provet är rättat av Övervakaren samt kontrollerat av en Granskare.

 • För att få godkänt resultat måste provdeltagaren skriva minst 70% rätt på provet i sin helhet samt minst 50% rätt per modul (delområde).

 • Vid beslut om certifiering utställs ett certifikat som är personligt.

 • Både resultat och certifikat lämnas ut till provdeltagarens arbetsgivare och/eller till provtillfällets beställare om inget annat är överenskommet med provdeltagaren.

 


 

Information om Certifikatet

 

Giltighet

 • Certifikatet får endast användas inom dess giltighetsområde.

 • Certifikatet är giltigt i 5 år från utfärdandedatum (prövningsdatum) under förutsättning att arbetsgivaren bekräftar att pannoperatören/certifikatinnehavaren under senaste 12-månadersperioden uppfyller kraven enligt AFS 2017:3 6 kap 4-5 §§.

 • Beställare/Kund/Certifikatinnehavare skall ansöka om re-examinering senast 5 år efter utfärdandet av certifikatet. Re-examinering innefattar förnyad kunskapsprövning.

 

Årlig förlängning

 • Certifikatets giltighet ska valideras årligen. Arbetsgivaren ska tillse att styrkande dokumentation (årsrapport) årligen skickas in till DEKRA Industrial - boileropbase@dekra.com - för granskning. Årsrapporten ska innehålla information som bekräftar att pannoperatören uppfyller kraven i AFS 2017:3 6 kap 4-5 §§. Kravet på årliga förlängningar för utfärdade certifieringar som pannoperatör gäller trots att ikraftträdandet är framskjutet till 1 december 2025.

 • När DEKRA Industrial har granskat dokumentationen och fastställt att pannoperatören uppfyller kraven förlängs certifikatets giltighet ytterligare 1 år.

 • Om ingen egen dokumentation (årsrapport) finns för årlig förlängning hittar ni en mall här.

 • Årsrapporten ska vara DEKRA Industrial tillhanda senast före sista rapporteringsdatum. Rapporteringsdatumet infaller årligen varje 12-månadersperiod baserat på utfärdandedatum (prövningsdatum). Utfärdandedatum (prövningsdatum) är samma som "Giltig från"-datumet som står på certifikatet.

 • Inkommer inte Årsrapporten senast före sista rapporteringsdatum suspenderas certifikatet.

 • DEKRA Industrial kan ta emot Årsrapporten tidigast 6 månader innan sista rapporteringsdatum. Exempel: På ett certifikat står det "Giltigt från" 2021-04-04. Årsrapport för den första årliga förlängningen (första 12-månadersperioden) ska vara DEKRA Industrial tillhanda inom perioden 2021-10-04 och 2022-04-04. Årsrapport för den andra årliga förlängningen (andra 12-månadersperioden) ska vara DEKRA Industrial tillhanda inom perioden 2022-10-04 och 2023-04-04 osv.

 • Arbetsgivare som har ett större antal pannoperatörer vars sista rapporteringsdatum är utspridda under året får dela upp dessa i två omgångar. Exempel: Under december-januari månad skickas årsrapport in som omfattar certifikat med sista rapporteringsdag mellan januari och juni. Under juni-juli månad skickas årsrapport in som omfattar certifikat med sista rapporteringsdag mellan juli och december.

 • Om en arbetsgivare/certifikatinnehavare till exempel har glömt att skicka in sin årsrapport i tid så finns det en nödfristtid på 3 månader efter sista rapporteringsdatum. Inom dessa 3 månader går certifikatet fortfarande att återaktiveras från suspenderingen. Efter dessa 3 månader återkallas certifikatet. Exempel: På ett certifikat står det "Giltig från" 2021-04-04. Om Årsrapport inte har inkommit till DEKRA Industrial senast 2022-04-04 suspenderas certifikatet. Om förklaring ges till varför Årsrapporten inte har skickats in i tid samt att Årsrapporten inkommer till DEKRA Industrial före 2022-07-04 kan certifikatet återaktiveras. Om inte återkallas certifikatet 2022-07-05 och nytt kunskapsprov måste avläggas med godkänt resultat för att erhålla nytt pannoperatörscertifikat.

 

Nedgraderad kategori

 • Om arbetsgivaren, på årsrapporten, inte kan påvisa att en pannoperatör har övervakat pannor i den högsta kategorin certifikatet är utställt för, nedgraderas certifikatet. Exempel: En pannoperatör får godkänt resultat på ett kategori 1 prov och erhåller ett kategori 1 certifikat. Pannoperatören får således övervaka pannor i samtliga kategorier (1-4). Anta nu att pannoperatören uteslutande har övervakat kategori 3 pannor under ett år. När då årsrapporten inkommer till DEKRA Industrial har arbetsgivaren angett att den högsta kategori av panna som övervakats under året är kategori 3. Certifikatet kommer följaktligen nedgraderas till kategori 3 vilket innebär att pannoperatören enbart får övervaka pannor i kategori 3 och 4 under certifikatets resterande giltighetstid (eller fram till en eventuell ytterligare nedgradering). Om pannoperatören därefter behöver övervaka pannor i en högre kategori måste nytt kunskapsprov för den högre kategorin avläggas med godkänt resultat.

 

Återkallande

 • Om det kommer till DEKRA Industrials kännedom att certifikat används på ett sådant sätt att det inte uppfyller de krav som ligger till grund för certifieringen kan certifikatet dras in. Det kan tex vara om pannoperatören har visat oaktsamhet i samband med en olycka eller tillbud med en övervakad panna eller på annat sätt visat sig olämplig för arbetet.

 • En annan anledning till återkallande av certifikat kan vara om certifikatet har ställts ut på felaktiga grunder, tex om det framkommer att pannoperatören har lämnat oriktiga uppgifter eller fuskat på prövningen.

 • Certifikatet kan även återkallas om certifikatinnehavaren inte har övervakat en panna under det senaste kalenderåret eller om årsrapportering inkommit senare än 3 månader efter sista rapporteringsdatum. Rapporteringsdatum infaller årligen varje 12-månadersperiod från utfärdandedatum (prövningsdatum).

 • Återkallande går till så att certifikatinnehavaren meddelas att certifikatet har upphört att gälla. Detta under förutsättning att DEKRA har korrekta kontaktuppgifter och kan få tag i certifikatinnehavaren. Vidare tas berörd pannoperatör bort från förteckningen över giltiga certifikat.

 

Övertagande

 • Certifieringsorgan kan inte överta ett pannoperatörscertifikat. Det innebär att om en arbetsgivare anställer en pannoperatör som är certifierad hos ett annat certifieringsorgan så kommer de anställda att ha olika certifikat fram till dess det är dags att avlägga ny kunskapsprövning (varje 5-årsperiod).

 


 

Övrigt

 

Korrekt information

Det åligger certifikatinnehavaren att meddela DEKRA Industrial eventuellt byte av arbetsgivare och/eller förändringar av kontaktuppgifter.

 

Dokument/Länkar

 

Har du förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål?

 • Vi vill göra vårt bästa för att du ska får ett bra bemötande och självklart skall alla våra beslut vara opartiska och korrekta.

 • Om du har förbättringsförslag eller synpunkter på vår verksamhet tar vi tacksamt emot dessa.

 • Är det så att du är missnöjd med något kan du lämna in ett klagomål eller överklaga ett certifieringsbeslut. Mottagandet av klagomål eller överklagan ska bekräftas av DEKRA till den klagande inom 10 arbetsdagar. Bedömning och utredning av klagomålet kommer att genomföras av från uppdraget oberoende personal. Resultatet av analys och utredning samt beslut om åtgärd delges den klagande för möjlighet till yttrande så snart som möjligt.

 • Korrespondens gällande DEKRA Industrials hantering av certifieringsuppdrag för personcertifiering av pannoperatörer ska riktas till Metodansvarig-Personcertifiering Pannoperatörer, alternativt Teknikansvarig Tryck, och skickas till - boileropbase@dekra.com - alternativt postas till DEKRA Industrial AB, Box 1357, 171 26 SOLNA. Vill du komma i kontakt med oss via telefon ringer du kontaktpersonen nedan alternativt till vår växel 010-455 10 00.

 


 

Foto kommer
Kontaktperson

Joakim Åström

Tel.
010 - 455 1784