Du är här

SS-EN ISO 14732 - Svetspersonal – Operatörer för helmekaniserad och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material.

Standarden är tillämplig för godkännande av svetsoperatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning, av metalliska material. 

Standarden är ej tillämplig för Personal som endast sätter in eller tar ut arbetsstycken i en automatiserad svetsstation.

Svetsoperatören/maskinställare ska godkännas enligt en av följande metoder:

a) Kvalificering baserat på svetsprocedurprovning enligt motsvarande del av SS-EN ISO 15614.
b) Kvalificering baserat på utfallssvetsprovning enligt SS-EN ISO 15613.
c) Kvalificering baserat på svetsövervakning enligt SS-EN ISO 9606-1.
d) Kvalificering baserat på produktionsprovning eller undersökning av prov ur produktionen.

Varje prövning skall dessutom kompletteras med ett obligatoriskt kunskapsprov om svetsstationens funktion.

Ett frivilligt kunskapsprov i svetsteknik kan utföras som ett komplement.


 

Nycertifiering

Vid nycertifiering övervakas svetsningen av en svetsövervakare från DEKRA Industrial AB.

Certifikatet är personligt och gäller i  antingen 3 år (förlängning efter 3 år) eller 6 år (nycertifiering efter 6 år) under förutsättning att operatören/maskinställaren arbetar inom det område som han eller hon är certifierad för och att detta styrks av personanasvarige för svetsaktiviteter med en signatur var 6:e månad.

Certifieringen sker genom övervakning där operatören följer en svetsprocedurspecifikation (WPS alt. pWPS). Vid certifieringen ska operatören/maskinställaren visa på kunskap om svetsstationen samt kunna arbeta efter en svetsprocedurspecifikation som är utarbetad enligt tillämplig EN-standard. Under prövningen skall operatören/maskinställaren själv ansvara för att samtliga parametrar följs i enlighet med aktuell pWPS/WPS. Övervakaren ska kontrollera att operatören/maskinställaren följer parametrarna i aktuell pWPS/WPS. Operatören/maskinställaren skall avsluta prövningen med att rengöra svetsen från oxider, svetssprut mm med lämplig utrustning. 

Kunskapsprov om svetsstationens funktion är bindande krav. Operatören/maskinställaren skall kunna beskriva utrustningen och svara på muntliga frågor, omfattning enligt bilaga A, SS-EN ISO 14732. 

Vid bågsvetsningsprocesser där metoderna c) eller d) används ska provning och acceptansvillkor följa motsvarande del av ISO 9606 för stum- eller kälsvetsar och ISO 15614-8 för svetsar mellan rör och tubplåt, om inte annat anges i en tillämpningsstandard.

  • Bågsvetsningsprocesser som kvalificeras enligt ISO 15614-7 (Påsvetsning) för kvalificeringsalternativ a, b samt d, krävs endast syning, ytprovning (magnetpulver/penetrant) och bockprovning när ett kvalificerat svetsdatablad används av svetsoperatören. Om en pWPS används skall provningen utföras enligt ISO 15614-7.

  • För övriga svetsprocesser där metod c eller d används ska godkännandet ske enligt motsvarande standard. Om motsvarande standard inte anger några provnings- och godkännandekrav ska utöver syning som minst även 2 st. makroprov utföras eller för stumsvetsar volymetrisk provning. 

Därefter granskas underlaget och om allt är i sin ordning utfärdas ett certifikat sk. svetsarprövningsintyg. I folkmun ”svetslicens”.

Inför övervakningen ska följande tas fram:

  • Svetsdatablad (WPS). Om pWPS används skall denna granskas i förväg.

  • Materialcertifikat för grundmaterial (lägst 3.1 kontrollintyg, behövs ej för materialgrupp 1.1 samt 8.1)

Ett s.k. Kunskapsprov (teoriprov) kan utföras i samband med certifieringen men är ej obligatorisk.


 

Tvåårsförlängning

Vid treårsförlängning av ett certifikat är syftet att operatören/maskinställaren ska återskapa de ursprungliga betingelserna för provet. Alla parametrar ska vara desamma som för ursprungsprovet.

För att kunna förlänga ett certifikat ytterligare tre år krävs att företagets personansvariga för svetsaktiviter har 6-månadersförlängt intyget under certifikatets giltighet. Dessutom kräver standarden att:

  • All dokumentation ska vara spårbar till operatören/maskinställaren och den/de WPS:er som använts.

  • Bevis som använts för att stödja förlängning skall vara av volumetriskt slag (radiografering eller ultraljudprovning) eller mekanisk provning (bryt- eller bockprovning) gjord på två svetsar under de föregående sex månaderna.

Acceptansnivåer ska följa vad som anges i tillämpningsstandarder. (SS-EN ISO 9606-x, SS-EN ISO 14555, SS-EN ISO 15614)

Priser enligt DEKRA:s prislista. Alternativt offert eller avtal.

DEKRA Industrial AB kan även bedöma certifieringen som anmält Organ (Nr. 0640) enligt AFS 2016:1 (PED/2014/68/EU) bilaga 1, avsnitt 3.1.2

DEKRA Industrials beslut i certifieringsfrågor kan överklagas samt klagomål kan även framföras till ledningen för certifieringsorganet. Överklagandet ska ske skriftligt. Gå till: Har du förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål?